A) Algemene Voorwaarden BYOKY.nl

Algemene bepalingen en voorwaarden voor gebruik van de Website en Online productverkoop EIGENAARSCHAP VAN DE WEBSITE
De bestuurder van de website www.byoky.nl (Hierna “WEBSITE”), met inbegrip van alle sub-domeinen/sub-websites met hoofdkantoor te Almere, ingeschreven in het handelsregister, met registratienummer 32132866 (hierna ET genoemd) met e-mailadres Europ@trans.nl
ET is de rechtmatige eigenaar van de handelsmerken “BYOKY Nederland”, evenals het domein www.byoky.nl
ET behoudt zich het recht voor om deze informatie vrij te wijzigen bij enige verandering in de toepassende wetgeving, zonder voorafgaande kennisgeving.
Zowel het navigeren op de WEBSITE, sub-domeinen en sub-websites, evenals de aankoop van enig product op deze adressen, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en

B) DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze Gebruikers- en koopvoorwaarden stellen de algemene voorwaarden van toegang en gebruik voor de gebruiker van de WEBSITE vast (hierna “GEBRUIKER” of “KLANT” genoemd), alsmede de contractuele voorwaarden van online verkoop van producten door ET verhandeld.
Bij toegang en gebruik van de WEBSITE, bevestigt de GEBRUIKER dat deze de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd, zonder de behoefte aan enige verdere actie of latere stilzwijgende instemming.
Toegang tot de WEBSITE, rechtstreeks of via een domeinnaam die de GEBRUIKER naar de WEBSITE doorstuurt, reikt aan de bezoeker de titel van GEBRUIKER en vereist de volledige aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden.
ET behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de productaanbiedingen of enig ander aspect van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik en de contractuele bepalingen van het online kopen en verkopen, met uitzondering van de reeds afgesloten overeenkomsten, waardoor het belangrijk is dat de GEBRUIKER de Algemene Voorwaarden regelmatig herleest en raadpleegt. Toegang en het daaropvolgende gebruik van de WEBSITE door GEBRUIKER, zal worden beschouwd als een onloochenbaar signaal dat deze de gewijzigde Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.
De GEBRUIKER is bij toegang verplicht de WEBSITE onder de huidige relevante wet te gebruiken en zich ervan te weerhouden om de WEBSITE te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, moraal en goede gewoontes, of rechten en belangen van derden, alsmede het extraheren van informatie en/of content van de WEBSITE, en erkent hierbij dat alle inhoud en informatie van de WEBSITE en de sub-domeinen tot ET behoren en, hierop volgend, het gebruik, reproductie, kopiëren en verspreiden op enige wijze van Oky logo’s, teksten, afbeeldingen en/of video’s van de WEBSITE is onderworpen aan voorafgaande, nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ET
De WEBSITE kan links bevatten naar andere websites die nuttige informatie/tools kan bevatten voor haar gebruikers. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Zodanig, als de GEBRUIKER een andere website bezoekt, doorgestuurd vanaf de WEBSITE, is het aan te raden het privacybeleid van deze laatste website te lezen.

C) MEERDERJARIGEN
Toegang en registratie op de website is uitsluitend gericht op mensen boven de VEERTIEN (14) jaar. Registraties van GEBRUIKERS van onder VEERTIEN (14) jaar, als gedetecteerd, worden door ET opgeheven en/of automatisch gedeactiveerd zonder voorafgaande kennisgeving van ET Zonder afbreuk van de voorgaande paragraaf, om gebruik te maken van de producten en diensten die beschikbaar zijn gesteld door ET , moet de GEBRUIKER ACHTTIEN (18) jaar zijn, tenzij deze, voorafgaand aan de bestelling, toestemming heeft gekregen van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die door de minderjarige worden uitgevoerd.

D) GEBRUIKERSACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEIDSINSTELLINGEN
Na voltooiing van het registratieproces door GEBRUIKER op de WEBSITE, zal ET, via de verkozen correspondentiemethode, een gebruikersnaam en wachtwoord sturen naar het adres van de GEBRUIKER.
De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de veiligheid en voor het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de gebruikersnaam, alsmede de activiteiten die hier, direct of indirect, aan zijn verbonden, alsmede de toegang tot en het gebruik hiervan. De GEBRUIKER aanvaardt en stemt toe:

 1. Onmiddellijk ET op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn/haar wachtwoord of account of een andere schending van de veiligheid; en
 2. Zich uit te loggen na elk gebruik van de WEBSITE.

ET is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies en/of verantwoordelijkheid, die zich direct of indirect voordoen, als de GEBRUIKER zich niet houdt aan de gestelde verplichtingen in deze clausule.
ET, evenals enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of implementeren van de WEBSITE, is niet aansprakelijk als de GEBRUIKER of derden, enig verlies of schade in het aanzien van civiele verantwoordelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en morele schade, welke direct of indirect zijn aangericht) lijdt, als gevolg van juist of onjuist gebruik van de WEBSITE, van het niet kunnen gebruiken van WEBSITE, van de toegang door derden, virussen, etc. tot de computer en IT-systeem van de GEBRUIKER. De hierboven genoemde beperkingen en uitsluitingen zullen worden toegepast conform de relevante wetgeving.

E) GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
Door het bezoeken en gebruiken van de WEBSITE, aanvaardt de GEBRUIKER de volgende voorwaarden:
Het niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of anderszins verzenden van; inhoud van de WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot; teksten, gegevens, foto’s, afbeeldingen, illustraties, of een van deze elementen in combinatie met de producten die op de WEBSITE zijn geplaatst, evenals het uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of het op enige wijze verzenden van gegevens of content die onwettig, bedreigend, beledigend, storend, intimiderend, lasterlijk, obsceen, racistisch, pornografisch, gewelddadig zijn; of aanzetten tot geweld; of beledigend, invasief of schadelijk zijn voor de interesses en rechten van ET en derden, inclusief maar niet beperkt tot, het recht op privacy en intellectuele en industriële eigendomsrechten;

Geen plagiaat plegen van onder andere: teksten, beelden, ontwerpen, intellectuele creaties, onder andere, ten koste van derden; geen valse getuigenis aandragen;

Niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of anderszins verzenden van; enige gegevens of inhoud van de WEBSITE, die de industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden kan aantasten, benadelen of overtreden , waaronder maar niet beperkt tot, octrooien en gebruiksmodellen, gedeponeerde handelsmerken en logo’s, industriële ontwerpen en modellen, commerciële en industriële geheimen, denominaties, auteursrechten en naburige rechten, alsmede alle andere rechten van industriële en intellectuele eigendom van derden. ET gaat ervan uit dat bij het uploaden of downloaden van enige inhoud, de GEBRUIKER de nodige legale vergunningen en/of contracten heeft voor het reproduceren en verspreiden van de voorgenoemde content en dat deze zich houdt aan de huidige relevante wetgeving;

 

 1. Niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of anderszins verzenden van; gegevens of inhoud van de website die aanleg kunnen geven aan, of het aanstichten van, een illegale of onwettige daad; deel uitmaken van een strafbare feit; rechten van derden schenden die, op elke manier, burgerlijke aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid ten gevolge hebben, of die de huidige wet overtreden.
 2. Niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of het anderszins verzenden van; gegevens of inhoud van de WEBSITE die in enige vorm ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, promotiemateriaal, junkmail, ongewenste e-mail, kettingbrieven of enige andere vorm van aansporing bevatten;
 3. Niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of het anderszins verzenden van gegevens of inhoud van de WEBSITE dat enig materiaal bevat zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, scripts of elke andere code of programma met vernietigende of schadelijke eigenschappen of die ontworpen zijn om programma’s te onderbreken, te vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te beperken;
 4. Niet uploaden, downloaden, verzenden via e-mail of het anderszins verzenden van; gegevens of inhoud van de WEBSITE die valse of misleidende informatie bevat;
 5. Niet verstoren of limiteren van de veiligheid van de WEBSITE; niet misbruiken van de middelen, diensten en producten van de WEBSITE, evenals gebruikersaccounts, servers of bijbehorende netwerken van de WEBSITE of enige websitedomeinen die hieraan geassocieerd zijn;
 6. Niet betreden tot, wijzigen, aanpassen, of gebruik maken van; reverse engineering, decompileren, demonteren of op enige wijze de privégebieden van de WEBSITE verstoren;
 7. Het niet verstoren of anderszins doorkruisen van andere gebruiker van de WEBSITE of geassocieerde websites.
 8. Geen gegevens of links op de WEBSITE invoeren, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk zijn toegestaan door ET
 9. Niet de WEBSITE gebruiken voor illegale of andere doeleinden die ET in een onwaardig daglicht kunnen stellen;
 10. Op geen enkele wijze versturen of het publiceren van persoonlijke of commerciële communicaties van ET te weten:
 11. geen inhoud of gegevens van andere GEBRUIKERS samenstellen of anderszins toegang nemen tot enig medium dat eigendom is van ET, met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals robots);
 12. niet uploaden van virussen of kwaadaardige codes van welke aard dan ook;
 13. niet vragen om inloggegevens of accounts van andere GEBRUIKERS of hun accounts betreden;
 14. andere consumenten storen of belagen;
 15. geen enkele campagne, cadeau of weddenschap aanbieden via enig medium dat valt onder het eigendom van ET.
 16. geen enkel medium gebruiken dat eigendom is van ET voor ongeoorloofde, kwaadaardige, misleidende of discriminerende doeleinden.
 17. geen enkele actie ondernemen die de WEBSITE kan deactiveren, overbelasten, of de goede werking hiervan beïnvloeden.
 18. de schending van de Algemene Voorwaarden aanmoedigen of vergemakkelijken.
 19. geen foutieve persoonlijke informatie verschaffen aan ET, of een account op eigen naam aanmaken welke door derden gebruikt zal worden.
 20. niet meer dan één account per GEBRUIKER aanmaken;
 21. mocht ET uw account deactiveren wegens gerechtvaardigde redenen, maak dan geen ander account aan zonder expliciete, schriftelijke toestemming van ET . niet uw, bij ET aangemaakte, persoonlijke profiel gebruiken voor eigen economische voordelen;
 22. verklaren dat de contactinformatie juist, actueel en waarheidsgetrouw is;
 23. deel uw wachtwoord niet of verleen geen toegang aan uw account aan iemand anders; voer geen acties uit die de veiligheid van uw account in gevaar kunnen brengen, draag noch uw account over aan derden;
 24. meld incidenten met betrekking tot; uw wachtwoord, account, schending van de vertrouwelijkheid van uw gegevens, gedetecteerde bedreiging of gevaar voor de veiligheid van uw gegevens en communicaties, de ID’s van GEBRUIKERS die deze gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid schenden, evenals elke verdere aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie aan de beheerders van ET via Europ@trans.nl
 25. ET behoudt zich het recht de gebruikersnaam van een GEBRUIKER te verwijderen of er een klacht over in te dienen indien zij dat nodig acht (bijvoorbeeld als de eigenaar van een merknaam het gebruik van deze merknaam door een GEBRUIKER aangeeft, welke hier geen toestemming voor heeft).

ET behoudt zich het recht enige inhoud te verwijderen of contractdiensten af te breken als wordt verdacht dat de GEBRUIKER enige verplichting van deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen; en/of als de beschikbaar gestelde inhoud van de GEBRUIKER aan ET door ET als ongepast en/of onwaar kan worden beschouwd. Mocht een GEBRUIKER of een derde partij kennis vervaardigen van eventuele schendingen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of andere schendingen die goederen, rechten of beschermde belangen van ET, haar consumenten of derden schaden, moet deze onmiddellijk contact opnemen met ET via het e-mailadres Europ@trans.nl. ET zal, na ontvangst van de melding, maximale zorgvuldigheid gebruiken in de evaluatie, herstelling en oplossing van de schending.
De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat ET geen screening of controle uitvoert van de door de gebruikers verstrekte gegevens en data op de WEBSITE, zonder vermindering van het recht waarin wordt gesteld dat een controle op alle content van de WEBSITE kan worden uitgevoerd en daarbij de nodige content kan worden verwijderd of afgewezen zonder voorafgaande communicatie hiervan en onafhankelijk van de onderbouwde beweeggronden.

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat ET het recht heeft om de door de GEBRUIKER naar de WEBSITE verstuurde gegevens en inhoud te herzien tijdens het registratieproces van de GEBRUIKER op de WEBSITE, of tijdens de aankoop van de producten van ET, met als doel te controleren of de gegevens overeenstemmen met de Algemene Voorwaarden. Zonder beperkingen op het hierboven vastgestelde, hebben ET en hun wettelijke vertegenwoordigers het recht om alle gegevens of content te verwijderen die de rechten en verplichtingen van de door de GEBRUIKER eerder geaccepteerde Algemene Voorwaarden schenden of die, op enige manier, direct of indirect, de rechten en interesses van ET schenden. De GEBRUIKER verklaart en gaat akkoord om ingevulde gegevens en content op de WEBSITE te evalueren en neemt, bovendien, de verantwoordelijkheden op zich die, ongeacht de aard, resulteren als gevolg door onjuist gebruik van gegevens of content, inclusief door situaties die voortvloeien uit oprechtelijke gebruik.
De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat deze, alleen en exclusief, de naar de WEBSITE te versturen gegevens en content beoordeelt en beslist over de toegang en het gebruik van de op de WEBSITE beschikbare content, bestanden, programma’s, functionaliteiten en software, en is als enige verantwoordelijk voor het creëren en het beschikbaar maken van zijn gegevens en content op de WEBSITE.
Ondanks de voorzorgen die ET bevordert om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen op de WEBSITE van de beschikbare producten volledig, betrouwbaar en nauwkeurig zijn, is ET niet verantwoordelijk voor eventuele bestaande afwijkingen tussen de beschrijving op de WEBSITE en de werkelijke eigenschappen en kenmerken van deze producten.

De marketing van elk product op de WEBSITE impliceert niet dat ET erkent en/of impliceert dat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en, dat ET niet aansprakelijk is tegenover de GEBRUIKER of derden voor enig verlies of schade (inclusief, maar niet beperkt tot; gevolgschade, gederfde winst en morele schade die direct of indirect veroorzaakt zijn), die direct of indirect voortvloeien uit de aanschaf van de producten en/of content van de WEBSITE.

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat, op grond van een wettelijke verplichting, juridische beslissing of plicht die voortvloeit uit de toepasselijke regelgeving van een autoriteit of van een administratief, economisch, of ander orgaan, ET of hun wettelijke vertegenwoordigers hierdoor ertoe verplicht kunnen worden om het geheel, of een deel, van de gegevens of content die beschikbaar is gesteld door de GEBRUIKER op de WEBSITE te onthullen, waardoor, vanaf heden, ET uitdrukkelijk toestemming heeft om enige informatie beschikbaar te stellen om zo nodig de wet, regelgeving of juridische beslissing te handhaven.

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat ET, of hun wettelijke vertegenwoordigers zolang nodig en op legale wijze, elk stukje informatie of content dat beschikbaar is gemaakt door de GEBRUIKER op de WEBSITE, kan bewaren of onthullen voor de volgende doelstellingen:

 1. Tijdige en volledige naleving van deze Algemene Voorwaarden of enige andere contractuele voorwaarden die tussen ET en de GEBRUIKER zijn overeengekomen;
 2. Analyseren, reageren, tegenspreken of procederen in het kader van klachten of rechtszaken of andere door derden voorgelegde zaken, welke verband hebben met de gegevens of de inhoud van de WEBSITE;
 3. Het beschermen van rechten, belangen of de veiligheid van ET van de WEBSITE, haar GEBRUIKERS en het grote publiek.

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat de technische en operationele werking van de WEBSITE, evenals data, content, bestanden, programma’s en softwarefuncties beschikbaar op de WEBSITE het volgende in kunnen houden:

 1. overdracht van gegevens en inhoud via verschillende netwerken;
 2. veranderingen en toevoegingen aan de inhoud aanbrengen om deze aan de wettelijke en/of technische netwerk- en apparatuureisen aan te passen.

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt bovendien dat hij/zij de enige verantwoordelijke is voor de door hun uitgevoerde of verstuurde acties en communicatie via hun account. ET is niet aansprakelijk voor (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en morele schade die direct of indirect zijn veroorzaakt) enige gegevens of inhoud die zijn verstuurd of verzonden door de GEBRUIKER of door derden, door illegale of onrechtmatige handeling, fout, laster, verzuim, beschuldiging, bedrog, inbreuk, obsceniteit, pornografie, godslastering welke de GEBRUIKER of derden kunnen uitvoeren of die zich kunnen voordoen via de beschikbare kanalen van ET .
De GEBRUIKER verklaart en stemt ermee in om zowel de WEBSITE als haar gegevens, content, bestanden, programma’s, functies en software die beschikbaar zijn op de WEBSITE, alsmede de aangeboden en/of beschikbare producten op de WEBSITE, te gebruiken in overeenstemming met de huidige Algemene Voorwaarden en met de nationale, gemeenschappelijke en internationale wet- en regelgeving die op dat moment van toepassing zijn, met geïntegreerd respect voor de rechten en interesses van ET, verbonden entiteiten en derden.

F) Privacybeleid
De privacy van de GEBRUIKER is zeer belangrijk voor ET. De gebruikers van de WEBSITE worden aangeraden het Privacybeleid van ET te lezen om zich te informeren over de opslag en verwerking van persoonsgegevens door ET.
Door de Algemene voorwaarden te accepteren, gaat de GEBRUIKER er expliciet mee akkoord dat ET persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER bewaart die zijn ingevuld op de WEBSITE, of op elk ander systeem, medium of apparaat dat onder eigendom van ET valt.
De persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER zullen worden geïntegreerd in een geautomatiseerd bestand, in het kader van dienstverlening of producten beschikbaar stellen op de WEBSITE, beantwoording van vragen of advies geven, en bestellingen verwerken via elk middel dat beschikbaar is gesteld aan de gebruikers van ET, evenals het verzenden van commerciële boodschappen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld via deze WEBSITE zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden.
In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens met de ondertussen toegepaste wijzigingen en de op elk moment geldende EU-wetgeving, heeft ET, eigenaar van de WEBSITE, het volledige privacybeleid waarin de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die zijn ingevoerd op de huidige WEBSITE hieronder samengevat.

G) Persoonsgegevens die wij verwerken
Byoky.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat typ

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Byoky.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

H) Waarom we je gegevens gebruiken
Byoky.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de verzender te kunnen verstrekken, en om eventueel aan de klant de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Byoky.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.

I) Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@ Byoky.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

J) Websites van derden
Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Byoky.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

K) Hoe lang we gegevens bewaren
ByOky.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij ByOky.nl op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

L) Delen met anderen
ByOky.nl verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer) aan de verzender zodat deze jouw bestelling kan bezorgen. De verzender is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
ByOky verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ByOky.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

M) Beveiliging
ByOky.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@byoky.nl

N) Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. ET behoudt zich het recht om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, het privacybeleid aan te passen en raadt haar gebruikers aan om deze regelmatig te beraadslagen.

O) INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
ET is houder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten of heeft de nodige vergunningen of licenties verkregen voor exploitatie, promotie en/of verspreiding, geassocieerd met domeinnamen, beeld en merken en onderscheidende tekens van de WEBSITE, de gepubliceerde content, softwareprogramma’s of inhoud dat is betrokken bij de WEBSITE of de hieraan geassocieerde technologie.
De inhoud van de WEBSITE, met inbegrip van toepassingen, teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen en broncode worden beschermd door de algemene rechtsvoorwaarden, door de nationale, gemeenschappelijke en internationale wetgeving voor de bescherming van de rechten van industriële en intellectuele eigendom, auteursrechten en naburige rechten. De GEBRUIKER verklaart alle vergunningen en licenties van afbeeldingen, onderscheidende kenmerken en de inhoud die worden ingediend of verstuurd naar de WEBSITE, opdat ET niet aansprakelijk kan worden gesteld voor hieraan inherente verantwoordelijkheden.Tevens verleent de GEBRUIKER aan ET een niet-exclusieve licentieovereenkomst met als enige doel het uitvoeren van de gevraagde diensten, of leveringen van de gevraagde producten op grond van de huidige dienstvoorwaarden. De content van de WEBSITE mag niet worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd, verwerkt of overgedragen in welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande, schriftelijke en expliciete toestemming van ET. Dergelijk gebruik, reproductie, kopiëren, verwerking of overdracht is in strijd met de industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede de auteursrechten en naburige rechten van ET en aanverwante entiteiten of derden, en verleent burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de overtreder.

P) HET RESPECTEREN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN
ET respecteert de intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsmede de auteursrechten en naburige rechten. De GEBRUIKER dient hetzelfde respect ten volle te tonen en de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en de naburige rechten niet te overtreden of te schaden.
ET behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te sluiten van gebruikers die de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en de naburige rechten schenden.
Mocht de GEBRUIKER vermoeden dat de ingevulde gegevens op de WEBSITE zijn veranderd, gekopieerd of aangevuld in strijd met de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en naburige eigendomsrechten van ET en aanverwante of andere derden, is deze verplicht onmiddellijk ET te informeren met, indien mogelijk, de volgende gegevens:

 1. een gecertificeerde digitale handtekening of een schriftelijke, genotariseerde handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de vertegenwoordiging van de houder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en naburige rechten;
 2. een beschrijving van het product/ werk/ creatie/ tekst/ inhoud/ afbeelding/ object, waarvan de intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of auteursrechten en naburige rechten als geschonden worden beschouwd;
 3. identificatie van het werk/ creatie/ tekst/ inhoud/ afbeelding/ object en de locatie op de WEBSITE;
 4. contactgegevens, met name adres, telefoonnummer en e-mailadres van de GEBRUIKER die de schending indient;
 5. een beschrijving van de actie of nalatigheid welke de schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en de naburige rechten onderbouwt.
 6. een afgegeven en door de KLANT ondertekende verklaring met een bevestiging van de inhoud van de klacht en de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en de naburige rechten of de toereikendheid van deze volmacht;

Voor alle zaken met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten, auteursrechten en de naburige rechten, kunt u contact opnemen met ET via het volgende e-mailadres info@byoky.nl
DE GEBRUIKER VERKLAART EN GARANDEERT DAT DEZE DE HOUDER IS VAN DE INGEDIENDE GEGEVENS OP DE WEBSITE OF VERSTUURD NAAR ET, EN DAT DE BOVENGENOEMDE GEGEVENS OF DE OVERDRACHT HIERVAN DE INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, EN/OF AUTEURSRECHTEN EN DE NABURIGE RECHTEN NIET SCHENDEN. DE GEBRUIKER VERKLAART EN GARANDEERT BOVENDIEN DAT ER GEEN DISPUUT OF GESCHILLENPROCEDURE BESTAAT MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS OF DEEL HIERVAN DIE ZIJN VERSTUURD NAAR DE WEBSITE OF NAAR ET IN VERBAND MET DE INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, EN/OF AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN.

Q) SCHADEVERGOEDING
De GEBRUIKER is verplicht ET en aanverwante entiteiten (met inbegrip van haar filialen, administrateurs, directeuren, managers, werknemers, vertegenwoordigers, consultants en adviseurs van welke aard dan ook) een schadevergoeding te betalen voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en morele schade, direct of indirect veroorzaakt, en advocatenkosten) die worden gemaakt door de volgende handelingen:

 1. het illegaal, onwettig en incorrect gebruiken van de WEBSITE en diens inhoud door de GEBRUIKER;
 2. van de verstuurde gegevens en inhoud welke zijn ingediend of verzonden door de GEBRUIKER naar, of via, de WEBSITE;
 3. het toetreden of het gebruik van de WEBSITE of het inhuren van de diensten en/of producten die beschikbaar zijn gesteld door ET;
 4. het toetreden van de GEBRUIKER op de WEBSITE
 5. het niet volbrengen van de aangenomen verplichtingen en verantwoordelijkheden van de GEBRUIKER in de huidige Algemene Voorwaarden; en
 6. het schenden van enige rechten van derden door de GEBRUIKER, alsmede de schending van alle huidige en toepasselijke wetten.
  Niets van wat hier is verschaft kan worden beschouwd als een verbod of beperking aan ET en aanverwante entiteiten om andere hulpmiddelen in te schakelen bij schade.

R) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
ET is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de werking of andere voorwaarden die gelden voor andere websites die kunnen worden geopend via de WEBSITE, noch de inhoud, diensten of producten die daar worden aangeboden. De links op de WEBSITE kunnen verwijzen naar websites van derden. ET integreert deze links voor het gemak van de GEBRUIKER, maar is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, informatie of de diensten die op deze websites kunnen verschijnen; de links zijn louter van informatief karakter en impliceren, in geen geval, een relatie tussen de bovengenoemde derde partij en ET en/of de GEBRUIKER.
ET besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de implementatie van veiligheidsmaatregelen, echter, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bewaren, en het juiste gebruik, van wachtwoorden om toegang te krijgen tot de WEBSITE, die de exclusieve verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER zijn, evenals de georganiseerde en/of uitgevoerde handelingen door derden voor illegale doeleinden, welke in strijd zijn met de veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd door ET
ET is niet verantwoordelijk voor de eigendom van de fotografische inhoud van GEBRUIKER, evenals de gegevens van persoonlijke aard en de afbeeldingen in bovenvermelde inhoud, welke onder exclusieve verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER vallen.

S) REPUTATIE EN HET IMAGO VAN ET
De GEBRUIKER stemt ermee in en verklaart dat geen enkel product dat is verkocht via ET gebruikt zal worden om de goede openbare reputatie van ET en aanverwante entiteiten (met inbegrip van haar filialen, functionarissen, directeuren, managers, werknemers, vertegenwoordigers, consultants en adviseurs) te beschadigen.
De GEBRUIKER erkent dat schending van de bepalingen in de vorige paragraaf het recht verleent aan ET om gebruik te maken van alle wettelijke middelen die tot haar beschikking staan om de situatie te herstellen en volledige schadevergoeding te eisen van schades welke zijn veroorzaakt door de schending, onder meer door het betalen van een passende schadevergoeding en retour sturen van het betrokken product naar ET.

DIENSTVOORWAARDEN
T) ORDER-, PRIJS- EN BETALINGSBEHEER
De KLANT zal bestellingen plaatsen op de WEBSITE door het product en de gewenste hoeveelheid te selecteren door de optie “in winkelwagentje” te kiezen die tijdens de bestelling verschijnt.
Om de bestelling te voltooien en over te gaan tot betaling, kan de KLANT ervoor kiezen om een account aan te maken door gegevens in te vullen op het verstrekte formulier van de WEBSITE en, indien nodig, de huidige Algemene Voorwaarden en Privacybeleid te aanvaarden. Deze kan er ook voor kiezen om direct door te gaan naar de betaling van de geselecteerde producten.

U) PRODUCT- EN PRIJSINFORMATIE
ET besteedt aandacht aan de informatie met betrekking tot de essentiële kenmerken van producten door middel van technische beschrijvingen welke zijn verstrekt door haar leveranciers, door foto’s en video’s die dienen ter illustratie van de producten die worden verkocht in strikte overeenstemming met de beste marktnormen.
De aangegeven prijzen op de WEBSITE en haar sub-domeinen zijn uitgedrukt in Euro en worden opgebroken in productprijs inclusief toepasselijke belastingen (BTW) en de prijs zonder toepasselijke belastingen.
ET behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, de prijzen van producten die worden verkocht op de website te wijzigen. Elke wijziging in de prijs van de producten zal geen invloed hebben op reeds uitgevoerde aankopen door de KLANT, met andere woorden, aankopen die reeds betaald en goedgekeurd zijn door ET. ET verplicht zich de tarieven en prijzen aan te houden die gelden op het moment van aankoop. In het geval van handmatige, technische of systeemfouten, of fouten afkomstig van een andere bron, welke niet door ET zijn geanticipeerd, die een substantiële wijziging veroorzaken in de verkoopprijs, tot een punt dat deze belachelijk hoog wordt, zal de aankoop als niet geldig worden beschouwd en worden geannuleerd.
De toegang tot en het aankopen van de producten aangeboden door ET vereisen een computer of digitale apparatuur en een internetaansluiting. De benodigde kosten voor de bovengenoemde benodigdheden zijn niet opgenomen in de aankoopprijs en zijn voor rekening van de KLANT.
Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de aankoopgegevens te controleren na elke bestelling en vervolgens de beschikbare betalingsmethode op de WEBSITE kiezen.
De KLANT is verplicht de aankoop te betalen via de door ET beschikbaar gestelde betalingsmethodes.
ET heeft geen toegang tot bankgegevens die geassocieerd zijn met de beschikbare betaalmethodes op haar WEBSITE en heeft hier geen kennis van, noch bewaart zij deze gegevens tijdens de transactie.
Na afronding van het aankoopproces, wordt een e-mail gestuurd naar het door de KLANT opgegeven e-mailadres in het aanvraagformulier of bij afronding van de aankoop, met informatie betreffende de aankoop, alsmede de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid.
Aankopen die worden gedaan via de WEBSITE ET worden aan de KLANT verzonden na bevestiging van de volledige betaling van de gedane aankoop.
Voor meer informatie over de aangenomen producten en/of diensten, kan de KLANT contact opnemen met ET per e-mail via hun gebruikersaccount op de WEBSITE. In deze gevallen wordt gevraagd naar de aan de KLANT toegekende “Order-ID” verstuurd in de bevestigingsmail ten tijde van de aankoop.
Ook kan de KLANT op elk moment de status van de bestelling nagaan door naar “Uw Account” te gaan.
Bij de aankoop van de aangeboden producten op de WEBSITE kan ET niet aansprakelijk worden gesteld voor programmafouten of tekortkomingen in het functioneren van het computersysteem, op grond van artikelen 32 en 33 nummer 2, paragrafen a) en b), van wetsdecreet 7/ 2004 van 7 januari in zijn huidig geldende versie.
V) VERZENDKOSTEN EN LEVERING
De verzendkosten zijn voor rekening van de KLANT en worden toegevoegd aan de totale waarde van de geselecteerde producten, en zal worden opgenomen in de totaalprijs aangegeven door ET bij verwerking van de aankoop. De KLANT zal worden geïnformeerd over deze kosten vóór de bevestiging en afronding van de bestelling.
ET zal de KLANT bij elke bestelling informeren over de leveringstermijn en, indien van toepassing, tevens de logistieke dienstverlener die het pakket zal bezorgen.
Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de bestelling op het moment van levering te controleren en, indien nodig, enige gegronde klachten voordragen.
Alle producten die de KLANT aanschaft op de WEBSITE van ET worden veilig ingepakt voor verzending. Mocht er bij leveringen schade worden gedetecteerd, dient de schade te worden gerapporteerd aan de bezorger op datzelfde moment, en op het afleverdocument en wordt de KLANT verzocht contact op te nemen met de klantenservice van ET. De KLANT verklaart en erkent dat een afleverdocument waarop niet wordt verwezen naar de schade wordt verwerkt als zijnde een product dat is afgeleverd in perfecte condities, echter, als na het openen van het pakket schade wordt ontdekt op het product, kan de schade worden gemeld binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de bestelling via de hulplijn ET
De logistiek van de pakketten ligt onder verantwoording van de transportbedrijven die worden ingehuurd door ET of, indien van toepassing, onder de leverancier zelf, wat betekent dat ET niet aansprakelijk is voor enige schending van de in dit artikel omschreven verplichtingen als het transportbedrijf of leverancier gebrekkig of onjuist is bij het afhandelen van uw bestelling.
ET draagt zorg dat de aangeschafte producten door de KLANT op tijd worden geleverd. Desalniettemin, kunnen leveringstermijnen niet gegarandeerd worden en kan de levertijd en leveringsdatum van het product variëren door verschillende omstandigheden, zoals o.a.:

 1. de productietijd van het product kan de levering vertragen
 2. het bestellen van meerdere producten kan een langere levertijd veroorzaken;
 3. bestellingen die moeten worden afgeleverd aan een postbus;
 4. autorisatie en verificatie van de betaling van de KLANT;
 5. niet op Voorraad in de juiste maat

Wanneer ET inziet dat zij, om wat voor reden dan ook, niet kan voldoen aan de levertermijn van een bepaalde bestelling, zal zij de KLANT zo spoedig mogelijk informeren per e-mail.
Indien een bepaald product niet beschikbaar is of ET anticipeert dat de leverdatum een vertraging op zal lopen, zal ET de KLANT zo spoedig mogelijk informeren. De KLANT heeft in deze gevallen het recht op een teruggave van de gemaakte kosten, inclusief de verzendkosten, of kan deze een ander product bestellen op de WEBSITE, en gebruik maken van het krediet dat is voortgevloeid uit de geannuleerde bestelling.
ET is niet aansprakelijk voor leveringen die niet plaatsvinden door onnauwkeurigheden of onjuist verstrekte aflevergegevens door de KLANT, evenals leveringen die niet plaatsvinden door niet aan ET te wijten oorzaken.

W) WETTELIJKE GARANTIE VAN DE PRODUCTEN
De artikelen die verkocht worden op de ET WEBSITE vallen onder de regeling van de wettelijke garantie van twee jaar na aflevering van de goederen in het geval van roerende goederen.

X) OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT
De KLANT heeft het recht de koopovereenkomst met ET binnen 14 (veertien) kalenderdagen op te zeggen zonder opgave van redenen.
De termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht loopt af na 14 (veertien) opeenvolgende dagen vanaf de dag dat volgt nadat de KLANT, of de door de KLANT aangewezen derde partij, met uitsluiting van de vervoerder, in het fysieke bezit valt van het product, of het laatste product in geval van meerdere bestelde goederen welke afzonderlijk worden geleverd.
Om hun herroepingsrecht uit te voeren, dient de KLANT aan ET via het info e-mailadres van ET diens besluit te communiceren om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst middels een ondubbelzinnige verklaring van de opzegging.
Om de termijn voor de herroeping te eerbiedigen, dient de KLANT slechts de nodige communicatie omtrent de herroeping op te sturen vóór het verstrijken van de gestelde termijn.

 1. Voorwaarden productteruggave bij ontbinding van de koopovereenkomst:

Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht met ET, is de KLANT verplicht het product of producten in perfecte staat retour te zenden, zonder tekenen van onbedoeld gebruik, vuiligheid en beschadigingen welke buiten de norm vallen in een commerciële vestiging, evenals compleet, inclusief alle geleverde toebehoren waaronder; onderdelen en accessoires, handleiding en in de originele verpakking.
De KLANT zal het product of producten retour zenden binnen 14 (veertien) opeenvolgende dagen, gerekend vanaf de dag van levering, naar het door ET opgegeven adres aan de KLANT. Evenzo moet de verpakking leesbaar en intact zijn zodat de identiteit van de afzender kan worden bevestigd.
Indien de KLANT niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, behoudt ET zich het recht de beëindiging van het contract en de retour gezonden product(en) niet te accepteren en, als gevolg, niet over te gaan tot terugbetaling aan de KLANT.

 1. Gevolgen van het herroepingsrecht:

In het geval van beëindiging van de koopovereenkomst met ET, zal deze de bestede kosten van de KLANT terugbetalen, inclusief verzendkosten, (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door ET) zonder onnodige, ongerechtvaardigde vertraging en in ieder geval, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop ET kennis heeft genomen van de ontbinding van de koopovereenkomst.
ET gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt, tenzij de KLANT duidelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de KLANT.
In het geval van het retour zenden van (een) product(en), zal het bedrag van de aankoopprijs worden terugbetaald door ET nadat er is geconstateerd dat er aan de hierboven en hieronder retourvoorwaarden is voldaan.
De KLANT is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het retour zenden van het product en zal zorgdragen dat de verzending veilig en met de nodige garanties verloopt zodat het geretourneerde product bij ET in perfecte staat wordt geleverd.

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Op grond van artikel 17 van de wettelijke regeling inzake dienstverleningen op afstand (wetsdecreet nr. 24/2014 van 14 februari, zoals huidig geldende versie) bestaan er uitzonderingen op het herroepingsrecht van de KLANT tot vrije ontbinding van de volgende contracten:
– Levering van vervaardigde of gepersonaliseerde producten op aanvraag van de KLANT
– Levering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Levering van goederen die na aflevering, door hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
– Levering van cap, waarvan de KLANT na levering de stickers en kaartjes heeft verbroken.

KLANTENSERVICE, CLAIMS EN AFTER-SALES SERVICE
Eventuele claims op producten die worden verkocht op de WEBSITE of kwesties in verband met aftersales dienen naar ET worden gestuurd via het e-mailadres ET De klachten zullen worden geanalyseerd door ET en tijdig worden beantwoord.
Dezelfde contactgegevens mogen worden gebruikt door de KLANT voor alle vragen in verband met de klantenservice, waaronder ook hulp en advies.

NIET BINDENDE VOORWAARDEN
De partijen erkennen bij het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden dat: (i) zij geen rechten of verplichtingen verschaffen, uitgezonderd deze die zich uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden bevinden en, in het bijzonder, geen concessie verlenen om enig intellectueel of ander eigendomsrecht te commercialiseren; (ii) deze geen partij tegenhoudt om een enige overeenkomst met een derde partij uit te voeren; en (iii) het geen partij verplicht stelt om een enige overeenkomst uit te voeren.

REDUCTIE
De ongeldigheid, ineffectiviteit of onuitvoerbaarheid van enige voorwaarde in de Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan of aantasting van de geldigheid, effectiviteit of uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden. Alle partijen dienen op basis van goed vertrouwen te handelen om dat wat ongeldig, inefficiënt of onwerkbaar is, te vervangen met een zo gelijk mogelijke geldige, efficiënte, werkbare voorwaarde.

KWIJTSCHELDING
Het niet uitoefenen of vertraging bij de uitoefening door ET van enig recht, macht of privilege die worden verleend door deze Algemene Voorwaarden, brengt geen kwijtschelding voort van dat recht, die macht of privilege, noch aan deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel. Het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van een recht, bevoegdheid of voorrecht sluit de verdere uitoefening van dit recht, vermogen of voorrecht niet uit.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
De huidige Algemene Voorwaarden bevatten alle overeengekomen bepalingen tussen alle partijen met betrekking tot de onderwerpen hierin, en vervangt hiermee, mochten er conflicten ontstaan, alle overeenkomsten, zowel oraal als schriftelijk, tussen alle partijen.

Y) Overige bepalingen
ET behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, indien dit niet leidt tot een herstructurering van de structuur van de overeenkomst.
Daarnaast heeft ET het recht, deze algemene voorwaarden aan te passen of uit te breiden, indien dit vereist is voor het verhelpen van moeilijkheden bij de uitvoering van contractuele relaties of op basis van ontstane lacunes in de regeling. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk vier weken voordat ze van kracht worden, aan u meegedeeld.
De wijzigingen gelden als aangenomen indien u er niet binnen vier weken na ontvangst van de mededeling tot wijziging bezwaar tegen maakt. ET zal in de mededeling tot wijziging in het bijzonder wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken en de betekenis van de termijn van vier weken. De wijzigingen gelden daarentegen als afgewezen, als u gebruikmaakt van uw recht van bezwaar. De Algemene Voorwaarden zijn daarna ongewijzigd van toepassing, het recht om een contractuele relatie op te zeggen, blijft geldig.Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van de ongeldige bepalingen zijn de geldende wettelijke bepalingen van kracht. Indien er wegens een lacune in de regeling geen wettelijke bepaling bestaat of deze leidt tot een niet-aanvaardbaar resultaat, zullen de partijen onderhandelen over een doeltreffende regeling, die zo dicht mogelijk bij het beoogde doel komt.

Z) Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen u en ET waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen u en ET over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ET te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als door ET worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan ET heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij ET indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer u een geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, is ET aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt u dit eerst aan ET
 6. Wanneer ET een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zult u binnen vijf weken na een daartoe door de ET schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt ET uw keuze niet binnen de termijn van vijf weken, dan is ET gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan ET surseance van betaling is verleend, zij in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ByOky Nederland 2020